Najvýhodnejšia rekonštrukcia domu s možnosťou dotácie

Štát sa rozhodol dotovať opatrenia vlastníkov starších domov za účelom zlepšenia energetickej hospodárnosti, čo je v súčasnej situácii u našich východných susedov, na ktorých sme energeticky závislí mimoriadne logické. Nemenej významný prínos je adaptácia na zmenu klímy, ktorá je žiaľ realitou. Štát preplatí cca polovicu nákladov na rekonštrukciu pre minimálne 30-tisíc domácností v rokoch 2022-26, samozrejme pokiaľ žiadateľ splní viaceré podmienky.

overíme za vás, či spĺňate podmienky na udelenie dotácie

zabezpečíme vypracovanie energetického certifikátu pred, aj po rekonštrukcii

vysvetlíme proces

pripravíme tlačivá, splnomocnenia, žiadosti a iné dokumenty

dodáme okná, dvere, bránu, či tienenie za atraktívnu cenu

doporučíme realizačné firmy, ktoré pomôžu pri ďalších krokoch vami naplánovanej rekonštrukcie (zateplenie strechy, nový zdroj tepla, ...).

Aké opatrenia bude SAŽP dotovať?

A) Zlepšovanie tepelno-technických vlastností domu

 • výmena okien, dverí, garážovej brány
 • zateplenie obvodových stien
 • zateplenie strechy (bez výmeny, alebo s výmenou strešnej krytiny)
 • zateplenie podlahy nad terénom, či podlahy nevykurovaného podkrovia
 • zateplenie stropu nevykurovaného suterénu

B1) Nový zdroj tepla a energie

 • tepelné čerpadlo
 • fotovoltické panely na získavanie energie zo slnka
 • solárny kolektor na ohrev vody slnkom
 • plynový kondenzačný kotol s vyššou účinnosťou
 • rekuperácia na minimalizáciu strát tepla pri automatickom vetraní
 • iný zdroj tepla (napríklad elektrokotol – v prípade ak dosiahnete úsporu energií)

B2) Zazelenenie strechy

 • extenzívna, alebo intenzívna zelená strecha

B3) Zadržiavanie dažďovej vody

 • dodatočná montáž podzemnej, alebo nadzemnej akumulačnej nádrže

B4) Ochrana interiéru pred prehrievaním

 • dodatočná montáž vonkajších žalúzií, roliet, screenov

B5) Odstránenie azbestu

 • odstránenie azbestovej strešnej krytiny aj obkladu stien

Okrem samotných opatrení pri obnove domu bude možné spolufinancovať aj prípravu potrebnej dokumentácie

 • vyhotovenie projektovej dokumentácie, vrátane projektového energetického hodnotenia
 • vyhotovenie energetického certifikátu východiskového stavu aj stavu po obnove domu

Obnovou rodinného domu musí dôjsť k úspore potreby energie minimálne o 30% a zároveň musí byť súčasťou obnovy aspoň jedno opatrenie zo skupiny A). Opatrenia zo skupín B) sú voliteľné.

Výška oprávnených výdavkov na opatrenia v skupine A) musí tvoriť minimálne 50% celkových výdavkov obnovy domu.

Najčastejšie otázky

Na akú nehnuteľnosť bude možné žiadať dotáciu?

 • stavba nachádzajúca sa na území SR
 • zapísaná na liste vlastníctva ako „rodinný dom“
 • postavená (skolaudovaná) pred rokom 2013
 • minimálne 90% podlahovej plochy je využívaná na bývanie
 • má samostatný vstup z verejnej komunikácie
 • má najviac 3 byty, 2 nadzemná podlažia a podkrovie

Kto bude môcť žiadať o dotáciu?

 • fyzická osoba, spôsobilá na právne úkony
 • občan členského štátu EÚ s trvalým pobytom v SR
 • vlastník, bezpodielový, alebo podielový spoluvlastník domu
 • osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená za niektorý z trestných činov: subvenčný podvod, poškodzovanie finančných záujmov EU, machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, prijímanie úplatku, podplácanie, nepriamu korupciu, prijatie a poskytnutie nenáležitej výhody
 • osoba, ktorá nemá nedoplatky na daniach, poistnom a nie je voči nej vykonávaná exekúcia

Akú výšku dotácie je možné získať?

 • do 14.000€ pri dosiahnutí úspory energií 30 až 60%
 • do 19.000€ pri dosiahnutí úspory energií viac ako 60%
 • zároveň nie viac, ako 60% zo skutočne vynaložených oprávnených výdavkov bez DPH. (SAŽP uvádza trochu mätúco 60% z ceny bez DPH, čo predstavuje vlastne 50% z ceny s DPH, ktorú budete platiť)
 • pre žiadateľov s osobitne definovanými sociálnymi a zdravotnými znevýhodneniami je možné žiadať o dotáciu vo zvýšenej intenzite a to až do 18.000€ s DPH a zároveň 95% zo skutočne vynaložených oprávnených výdavkov bez DPH. 

V akom termíne bude potrebné zrealizovať obnovu domu, aby vznikol nárok na dotáciu?

 • do 8 mesiacov od doručenia oznámenia o schválení žiadosti SAŽP v prípade, ak obnova nepodlieha stavebnému konaniu (teda nie je potrebné stavebné povolenie)
 • do 12 mesiacov od doručenia oznámenia o schválení žiadosti SAŽP v prípade, ak obnova podlieha stavebnému konaniu (teda je potrebné stavebné povolenie). Za ukončenie obnovy sa považuje vydanie kolaudačného rozhodnutia

Podlieha realizácia obnovy domu stavebnémmu konaniu? ...teda potrebujem stavebné povolenie?

 • posúdenie, či na rekonštrukciu domu potrebujete stavebné povolenie je zložitejší proces, no v skratke je možné povedať, že ak sa podstatne nemení vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záujmy spoločnosti, tak nepodlieha rekonštrukcia stavebnému konaniu
 • vzhľadom na zložitejší proces rekonštrukcie domu, podliehajúcej stavebnému konaniu (spracovnie projektovej dokmentácie, vybavovanie stavebného povolenia, nutný stavebný dozor, nutné kolaudačné rozhodnutie) neposkytujeme pri takýchto rekonštrukciách kompletné poradenské služby, ale len čiastkové

Aké ďalšie podmienky musí žiadateľ splniť?

 • aspoň 70% hmotnosti stavebného odpadu musí byť pripravených na recykláciu a opätovné použitie
 • dom musí po obnove poskytovať tepelný komfort aj pri extrémnych teplotách
 • komponenty použité pri obnove domu nesmú obsahovať nebezpečné a toxické látky
 • materiály, ktoré môžu prísť do styku s užívateľmi domu nesmú emitovať viac ako 0,06 mg formaldehydu na m3 materiálu a 0,001 mg karcinogénnych prchavých organických zlúčenín
 • pri prácach prijať opatrenia na zníženie hluku, prachu a emisií znečisťujúcich látok
 • na predmet obnovy nemohol byť v minulosti vyplatený finančný príspevok z iných zdrojov

 

UPOZORNENIE: SAŽP vydala tieto informácie ako predbežné a do vyhlásenia výzvy na predkladanie žiadostí v 3. kvartáli 2022 sa budú upresňovať.

Celé znenie týchto predbežných podmienok nájdete na www.obnovdom.sk

Aby ste sa v spleti podmienok a administratívnych obmedzení zorientovali poskytneme vám kompletné poradenské služby:

posúdime za vás prínos jednotlivých opatrení, alebo realizovaných aktivít na úsporu spotreby primárnych energií... teda nie len opatrenia týkajúce sa výmeny okien, dverí, brány, ale aj opatrenia, ktoré zrealizuje iný dodávateľ – posúdime, či spĺňate podmienky na udelenie dotácie

skalkulujeme vám efektivitu nákladov – výšku investície, voči očakávanej úspore energií

vyhodnotíme návratnosť jednotlivých opatrení

vysvetlíme vám priebeh celého procesu dotácie

overíme, či vy a váš dom splní podmienky pre získanie dotácie

zhotovíme fotodokumentáciu

pripravíme potrebné tlačivá, žiadosti a splnomocnenia

zariadime vypracovanie energetického certifikátu pred realizáciou aktivít aj po ich realizácii

pripravíme energetické hodnotenie budovy a nevyhnutnej úspory minimálne 30%

vypracujeme technický list k použitým materiálom

pripravíme a zosumarizujeme dokumentáciu k podaniu žiadosti SAŽP

poskytneme asistenciu pri podávaní Žiadosti o poskytnutie prostriedkov na obnovu rodinných domov SAŽP

pomôžeme pri prefinancovaní nákladov prostredníctvom špeciálnych, na tento účel pripravovaných úverov komerčných bánk

neposkytujeme projektantské služby, ani služby inžinieringu (vybavovanie stavebných povolení, kolaudačných rozhodnutí,...)

Koľko takáto služba stojí?

1. Kontrola administratívnych predpokladov + predbežné výpočtové posúdenie vplyvu jednotlivých opatrení a zhodnotenie, či plánovaná rekonštrukcia bude dostatočná pre poskytnutie dodácie má od našej spoločnosti v rámci celej SR stanovenú cenu 348€. S touto službou získate: posúdenie prínosu jednotlivých opatrení, zhodnotenie efektivity nákladov a vyhodnotenie ich návratnosti, predbežné overenie splnenia percentuálnej hranice úspory 30, respektíve 60%, vyhotovenie fotodokumentácie, zhromaždenie podkladov pre vypracovanie energetického certifikátu a poradenstvo pri získavaní úveru komerčných bánk na účel rekonštrukcie.
 
V tejto sume je zahrnutá obhliadka domu, zameranie otvorov pre okná, dvere, zameranie jednotlivých rozmerov domu potrebných k výpočtu tepelných strát a k tvorbe energetického certifikátu (v prípade, ak nie je dostupná pôvodná projektová dokumentácia, alebo ak pri stavbe domu došlo k zmenám oproti projektovej dokumenácii), fotodokumentácia, dopravné náklady v rámci celej SR. V ojedinelých prípadoch môže dôjsť k nárastu ceny za túto službu, najmä vplyvom veľkosti domu a rozsahu rekonštrukcie.

2. Energetický certifikát pôvodného stavu domu s odporučením opatrení na úsporu energií a vyčíslením vplyvu jednotlivých opatrení vám zabezpečíme za 180€. Tento certifikát je nutnou súčasťou pri podávaní žiadosti o dotáciu. Energetický certifikát domu po rekonštrukcii má cenu taktiež 180€. Oba certifikáty sú „oprávnené výdavky“ a môžu byť spolufinancované z dotácie SAŽP.

3. Poradenstvo pri príprave dokumentácie a osobnú asistenciu pri podávaní žiadosti o poskytnutie prostriedkov na obnovu rodinných domov na SAŽP (zahŕňa prípravu tlačív, žiadostí, splnomocnení, sumarizáciu dokumentácie k podaniu žiadosti, asistenciu pri vypĺňaní žiadosti) vám v prípade potreby poskytneme za 294€.

4. Ak sa miestny stavebný úrad vyjadrí, že obnova domu podlieha ohlasovacej povinnosti, pripravíme vám ohlásenie drobnej stavby za 84€.

5. Pri objednaní predbežného výpočtového posúdenia obdržíte poukaz na nákup v hodnote 120€, uplatniteľný pri objednávke okien, vchodových dverí, garážovej brány, či tieniacej techniky v celkovej sume nad 2000€ (čím sa cena poradenstva zníži o 120,-€).

Všetky cenu uvádzame „s DPH“.

Máte záujem získať dotáciu na vašu rekonštrukciu? Pošlite nám svoj dopyt na okná, dvere, bránu, či tienenie, my vám spracujeme kalkuláciu a poskytneme čiastočné, alebo kompletné poradenské služby. 

  Vaše meno (povinné)

  Váš email (povinné)

  Telefónne číslo (povinné)

  Okres

  Tovar o ktorý máte záujem

  Vaša správa

  Pripojiť súbor

   

  Kompletné informácie o poskytovanej službe nájdete vo Všeobecných obchodných podmienkach a v predajniach po SR.