Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Ekoprofil, s.r.o.

 

Úvod

 1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky Ekoprofil, s.r.o. (ďalej len „VOP“) sú na základe „Dohody prevádzkovateľov o spoločnom spracúvaní osobných údajov“ spoločné pre:
 • Ekoprofil, s.r.o., so sídlom A. Bernoláka 75/35, 010 01 Žilina, IČO: 36 773 727, zapísaná v OR RS Žilina, odd. Sro, vl.18924/L,
 • Ekoprofil Mont, s.r.o., so sídlom A. Bernoláka 75/35, 010 01 Žilina, IČO: 44 043 236, zapísaná v OR RS Žilina, odd. Sro, vl.20351/L,
 • Ekoprofil Stav, s.r.o., so sídlom A. Bernoláka 75/35, 010 01 Žilina, IČO: 51 135 868. zapísaná v OR RS Žilina, odd. Sro, vl.68722/L.
 1. Tieto VOP sú v súlade s ustanovením § 273 Obchodného zákonníka neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy, upravujú vzájomné práva a povinnosti Zmluvných strán pri plnení podľa Zmluvy a Zmluvné strany podpisom Zmluvy súčasne potvrdzujú, že sa s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami Ekoprofil, s.r.o. oboznámili a berú výslovne na vedomie, že VOP sú súčasťou zmluvných dojednaní medzi Zmluvnými stranami.

 

Čl. I

Vymedzenie pojmov

 1. Dodávateľ: spoločnosť Ekoprofil, s.r.o., so sídlom A. Bernoláka 75/35, 010 01 Žilina, zapísaná v OR OS Žilina vl.č.18924/L, IČO: 36 773 727, IČ DPH: SK202 237 2242.
 2. Zhotoviteľ:
  1. spoločnosť Ekoprofil, s.r.o., so sídlom A. Bernoláka 75/35, 010 01 Žilina, zapísaná v OR OS Žilina vl.č.18924/L, IČO: 36 773 727, IČ DPH: SK202 237 2242, alebo
  2. spoločnosť Ekoprofil Mont, s.r.o., A. Bernoláka 75/35, 010 01 Žilina, zapísaná v OR OS Žilina vl.č.20351/L,, IČO:44043236, DIČ: 202 257 0924, alebo
  3. spoločnosť Ekoprofil Stav, s.r.o., so sídlom A. Bernoláka 75/35, 010 01 Žilina zapísaná v OR OS Žilina vl.č.68722/L,, IČO: 51 135 868, DIČ: 212 060 8050,

a to podľa pomenovania Zmluvnej strany v Zmluve.

 1. Objednávateľ: fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s Dodávateľom a/alebo Zhotoviteľom uzavretím Zmluvy o dodávke tovaru alebo Zmluvy o dielo alebo inej Zmluvy.
 2. Tovar: tovar a/alebo služby, ktoré sa nachádzajú v ponuke Dodávateľa alebo Zhotoviteľa.
 3. Zmluva: Zmluva o dodávke tovaru, Zmluva o dielo, Rámcová zmluva, Čiastková zmluva na základe Rámcovej zmluvy, uzatvorená medzi Dodávateľom/Zhotoviteľom a Objednávateľom.
 4. Čiastková zmluva: zmluva uzatvorená na základe Rámcovej zmluvy.
 5. Zmluvná strana: Dodávateľ alebo Zhotoviteľ a Objednávateľ, ktorí sú ako Zmluvná strana označení v Zmluve.
 6. Objednávka: prejav vôle Objednávateľa, ktorým uplatňuje právo vyplývajúce z uzatvorenej Zmluvy s Dodávateľom a/alebo Zhotoviteľom. Pojem „Objednávka“ vyjadruje aj súhrnné označenie Objednávky a Čiastkovej zmluvy.
 7. Predmet Zmluvy: záväzok Dodávateľa/Zhotoviteľa na plnenie dodať tovar a/alebo službu, uvedený v predmete Zmluvy a záväzok Objednávateľa plnenie podľa Zmluvy prevziať a zaplatiť Kúpnu cenu a/alebo Cenu diela.
 8. Preberací protokol: akýkoľvek dokument, na ktorom Zmluvné strany potvrdzujú dodanie tovaru a/alebo vykonanie diela alebo jeho jednotlivej časti spôsobilej samostatného prevzatia v zmysle Zmluvy alebo písomnej dohody Zmluvných strán (spravidla „Protokol o predaní a prevzatí tovaru a služieb).
 9. Rámcová zmluva: Zmluva na opakované dodanie tovaru a/alebo vykonanie služby uzatvorená medzi Objednávateľom a Dodávateľom/Zhotoviteľom.
 10. Služba: súhrn činností vykonávaných Zhotoviteľom na základe Zmluvy. Pre účely týchto VOP je pojem „Služba“ rovnocenný a nahraditeľný pojmom „Dielo“ a/alebo „Práca“.
 11. Stavebná pripravenosť: vlastnosť stavebného otvoru spĺňajúca základné predpoklady na osadenie výplne stavebného otvoru podľa platných technologických, výrobných a montážnych postupov, a v súlade s platnými normami.
 12. Niveleta zameriavacieho bodu: výšková os, od ktorej sa vzťahuje zameranie.
 13. Nulová niveleta zamerania: výšková os, od ktorej sa vzťahuje zameranie a určuje budúcu úroveň podlahy.
 14. VOP: tieto spoločné Všeobecné obchodné podmienky Ekoprofil, s.r.o.
 15. Úhrada: úhrada v hotovosti do rúk Dodávateľa alebo Zhotoviteľa, alebo ich zástupcov; v prípade bezhotovostnej platby sa úhradou rozumie pripísanie platby na účet Dodávateľa a/alebo Zhotoviteľa.
 16. Miesto dodania: adresa alebo miesto uvedené v Zmluve ako „Miesto dodania“. Pod Miesto dodania rozumieme aj miesto zhotovenia diela a miesto montáže.
 17. Kúpna cena: cena, ktorá je stanovená vzájomnou dohodou Zmluvných strán. Pokiaľ v Zmluve nie je uvedené inak, v Kúpnej cene nie je zahrnutá doprava tovaru, úhrady za skladovanie tovaru, náklady na opakované doručenie a/alebo vykonanie predmetu plnenia podľa Zmluvy. Pre účely týchto VOP je pojem Kúpna cena rovnocenný a nahraditeľný pojmom Cena diela.
 18. Ak je v ustanoveniach týchto VOP uvedený Dodávateľ/Zhotoviteľ, myslí sa tým Dodávateľ alebo Zhotoviteľ, v závislosti od Zmluvnej strany pomenovanej v Zmluve.
 19. Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (ďalej len „SOI“), Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P.O.Box B-89, 011 79 Žilina, orgán výkonu dozoru – tel. 041/7632130.

 

Čl. II

Všeobecné ustanovenia

 1. Je v záujme každého, kto je Zmluvnou stranou podľa Zmluvy aby sa dôkladne oboznámil s týmito VOP.
 2. Tieto VOP upravujú vzájomné práva a povinnosti Zmluvných strán.
 3. Tieto VOP sa aplikujú na všetky Zmluvy, bez ohľadu na formu, ktoré Dodávateľ/Zhotoviteľ uzatvára za účelom dodania tovaru a/alebo vykonania diela. Aplikácia (všeobecných) obchodných podmienok druhej Zmluvnej strany alebo akýchkoľvek iných  (všeobecných) obchodných podmienok je týmto výslovne vylúčená, pokiaľ sa Zmluvné strany písomne v Zmluve nedohodnú inak.
 4. Zmeny/vylúčenie aplikácie týchto VOP alebo ktoréhokoľvek z ich ustanovení sú pre Zmluvné strany záväzné len vtedy, ak sa na nich Zmluvné strany písomne dohodli v Zmluve. V rozsahu, v ktorom sa ustanovenia Zmluvy líšia od ustanovení VOP, majú odchýlne dojednania Zmluvy prednosť pred znením týchto VOP.
 5. Ustanovenia týchto VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvného vzťahu podľa Zmluvy medzi Objednávateľom a Dodávateľom/Zhotoviteľom bez potreby ich samostatného uzatvárania.
 6. Všetky formy zliav, vernostných poukážok, kupónov či iných bonusov môžu byť uplatnené výhradne pred podpisom Zmluvy.
 7. Objednávateľ berie na vedomie, že Dodávateľ/Zhotoviteľ sa môže domáhať zvýšenia ceny v prípade, že sa objaví potreba úhrady nákladov, ktoré nebolo možné predvídať pri uzatváraní zmluvy a vypracovaní cenovej ponuky a o ktorých Dodávateľ/Zhotoviteľ informoval Objednávateľa bez zbytočného odkladu po tom, čo sa ukázala nevyhnutnosť takéhoto zvýšenia.
 8. Náklady podľa čl. II ods. 7 VOP sú najmä náklady, ktoré Dodávateľovi/Zhotoviteľovi vzniknú z dôvodu špecifických vlastností stavebného otvoru, ktoré v čase merania nebolo možné predvídať, neexistovali alebo neboli viditeľné a Objednávateľ na tieto špecifické vlastnosti Dodávateľa/Zhotoviteľa alebo osobu vykonávajúcu meranie neupozornil. Ďalej sú to náklady, ktoré Dodávateľovi/Zhotoviteľovi vznikli z dôvodu dlhého časového plánu Objednávateľa na realizáciu predmetu Zmluvy a počas ktorého dôjde k zvýšeniu ceny vstupných faktorov Dodávateľa/Zhotoviteľa (najmä ceny výrobkov, komodít a nákladov práce).
 1. Pod pojmom „dlhý časový plán“ podľa čl. II ods. 8 VOP sa rozumie najmä požiadavka Objednávateľa na dodanie predmetu Zmluvy zo strany Dodávateľa/Zhotoviteľa, nad bežný časový rámec záväzku Dodávateľa podľa čl. III ods. 1 VOP a/alebo nad bežný časový rámec záväzku Zhotoviteľa podľa čl. III ods. 2 a 3 VOP, a/alebo požiadavka Objednávateľa na dodanie predmetu Zmluvy po častiach.

 

Čl. III

Termín dodania a termín realizácie

 1. Dodávateľ sa zaväzuje dodať tovar uvedený v Špecifikácii tovarov a služieb do 28 pracovných dní odo dňa podpísania Zmluvy o dodávke tovaru a zaplatenia zálohy Objednávateľom (pokiaľ nie je v Zmluve v čl. Osobitné dojednania uvedené inak). Výnimku tvoria doplnky (napr. žalúzie, siete,…), ktoré môžu byť dodané následne, a to do ďalších 5 pracovných dní.
 2. Zhotoviteľ, pokiaľ nie je totožný s Dodávateľom, sa zaväzuje, že zrealizuje predmet Zmluvy v lehote do 30 dní odo dňa dodania tovaru Dodávateľom. Dodržanie tohto termínu je závislé od riadneho a včasného pôsobenia Objednávateľa.
 3. Zhotoviteľ, pokiaľ je totožný s Dodávateľom, sa zaväzuje, že zrealizuje predmet Zmluvy v lehote do 45 pracovných dní odo dňa podpísania Zmluvy o dielo a zaplatenia zálohy Objednávateľom (pokiaľ nie je v Zmluve v čl. Osobitné dojednania uvedené inak). Výnimku tvoria doplnky (napr. žalúzie, siete,…), ktoré môžu byť dodané následne, a to do ďalších 5 pracovných dní. Dodržanie tohto termínu je závislé od riadneho a včasného pôsobenia Objednávateľa.
 4. Uplynutím lehoty splatnosti stanovenej Zmluvou pre úhradu zálohy (čl. II ods. 2 písm. a) Zmluvy) dochádza k porušeniu zmluvného záväzku a povinnosti Objednávateľa a Dodávateľovi/Zhotoviteľovi vzniká právo odstúpiť od Zmluvy.
 5. Dodávateľ/Zhotoviteľ si vyhradzuje právo na oneskorenie dodávky predmetu Zmluvy bez znášania dôsledkov o maximálne 30 dní.
 6. Zhotoviteľ nie je v omeškaní s plnením predmetu Zmluvy, ak nemôže dielo vykonať pre prekážky na strane Objednávateľa, ktoré nemohol pri podpise Zmluvy predvídať.
 7. Dodacia lehota podľa čl. III ods. 2 a 3 sa predlžuje o dobu trvania prekážky k prevedeniu diela. Za takéto prekážky sa považujú najmä nevhodné klimatické podmienky, ktoré bránia prevedeniu diela, nedostatočná súčinnosť Objednávateľa nevyhnutná na zrealizovanie diela, ako aj prípadné administratívne a právne prekážky. Rovnako sa za takéto prekážky považujú aj vážne organizačné a technické prekážky na strane Zhotoviteľa.
 8. Dodávateľ/Zhotoviteľ doručí predmet plnenia podľa Zmluvy Objednávateľovi na Miesto dodania, ktoré si Zmluvné strany vzájomne dohodli v Zmluve.V prípade, že Miesto dodania nie je v Zmluve uvedené, má sa za to, že Miestom dodania pre účely plnenia podľa Zmluvy je sklad Dodávateľa, ktorý je najbližšie k miestu bydliska Objednávateľa. Ak je Miesto dodania uvedené v Zmluve, dodaním tovaru na Miesto dodania rozumieme jeho dovoz k prvému uzatvárateľnému vstupu do objektu alebo na miesto, ktoré tvorí geografickú hranicu Miesta dodania.

 

Čl. IV

Prechod vlastníckych práv

 1. Zmluvné strany sa dohodli, že vlastníctvo k predmetu Zmluvy prejde z Dodávateľa/Zhotoviteľa na Objednávateľa až pri zaplatení celej kúpnej ceny a po podpise Preberacieho protokolu.
 2. Pre prípad, že do okamihu úhrady celkovej zmluvnej ceny Objednávateľom, bude predmet Zmluvy, napr. ako súčasť ďalšieho diela či inej dodávky, alebo aj iným spôsobom ďalej prevedený tretej osobe, napr. investorovi, je Objednávateľ povinný túto tretiu osobu v písomnej forme informovať o existencii výhrady vlastníckeho práva v prospech Dodávateľa/Zhotoviteľa a upozorniť ju na to, že v rozsahu predmetu plnenia nie je vlastník hnuteľných vecí a/alebo prevádzaného diela a že v zmysle § 445 Obchodného zákonníka, resp. v zmysle § 610 Občianskeho zákonníka, nie je oprávnený s týmto nakladať za účelom ďalšieho predaja. Pokiaľ táto situácia nastane, je Objednávateľ povinný na to bezodkladne písomne upozorniť Dodávateľa/Zhotoviteľa.
 3. Objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne Zhotoviteľovi spolupôsobenie spočívajúce najmä v sprístupnení priestorov k prevedeniu diela, zabezpečení dodávky vody a elektrickej energie, odovzdaní nevyhnutných doplňujúcich údajov, podkladov a informácií potrebných pre správnu realizáciu diela, v zaujatí stanoviska ktorého potreba vznikne počas spracovania, realizácie a pod.
 4. Objednávateľ je povinný zabezpečiť prístupovú cestu na Miesto dodania tak, Dodávateľ/Zhotoviteľ mohol realizovať dovoz objednaného tovaru na Miesto dodania.
 5. Objednávateľ berie na vedomie, že zladenie štruktúry a/alebo farieb, omietky alebo tovarových komponentov navzájom, nie je predmetom zmluvného vzťahu podľa Zmluvy.
 6. Nebezpečenstvo škody na dodanom tovare prechádza na Objednávateľa okamihom dodania tovaru, nebezpečenstvo škody na diele prechádza na Objednávateľa okamihom dodania diela.
 7. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že Dodávateľ splní svoju povinnosť dodať tovar podľa predmetu Zmluvy jeho riadnym dodaním v Mieste dodania a Zhotoviteľ splní svoju povinnosť dodať dielo podľa predmetu Zmluvy jeho riadnym dodaním v Mieste dodania. Za riadne dodaný tovar a/alebo dielo sa považuje dodanie, ktoré je zrealizované kompletne, tovar a/alebo dielo nevykazuje chyby brániace jeho užívaniu. Objednávateľ je povinný dostaviť sa k prevzatiu predmetu Zmluvy a na mieste podpísať Preberací protokol. V Preberacom protokole sa uvedú všetky pripomienky Objednávateľa k dodanému predmetu Zmluvy, prípadné chyby a nedostatky.
 1. Ak Objednávateľ odmietne Preberací protokol podpísať, túto skutočnosť vyznačí Dodávateľ/Zhotoviteľ na Preberacom protokole za prítomnosti svedka a predmet Zmluvy sa tým považuje zo strany Dodávateľa/Zhotoviteľa za dodaný kompletne a bez vád.
 2. Ak sa Objednávateľ nedostaví k prevzatiu plnenia podľa Zmluvy, Dodávateľ/Zhotoviteľ má právo uložiť hnuteľné veci do úschovy alebo do svojho skladu na náklady Objednávateľa. Uložením do úschovy alebo do skladu sa predmet Zmluvy považuje za dodaný kompletne a bez vád.
 3. Ak si Objednávateľ nevyzdvihne predmet Zmluvy ani po troch mesiacoch odo dňa písomnej výzvy na prevzatie, je Dodávateľ/Zhotoviteľ oprávnený hnuteľné veci z predmetu Zmluvy na náklady Objednávateľa predať a z výnosu uspokojiť svoje náklady, ktoré mu v súvislosti s predmetom Zmluvy vznikli, vrátane nákladov spojených s uložením, uskladnením a predajom a ostatných nákladov a škôd súvisiacich s neprevzatím predmetu Zmluvy Objednávateľom.
 4. Objednávateľ súhlasí s odovzdaním a prevzatím predmetu Zmluvy aj po jeho častiach spôsobilých samostatného odovzdania a prevzatia.
 5. Pre vylúčenie pochybností sa uvádza, že ustanovenia Zmluvy a VOP platia aj pre časti predmetu Zmluvy spôsobilé samostatného odovzdania a prevzatia.

 

Čl. V

Zmluvné pokuty

 1. V prípade omeškania úhrad zo strany Objednávateľa má Dodávateľ právo účtovať zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Úhradou tejto zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo Dodávateľa na náhradu škody.
 2. V prípade omeškania úhrad zo strany Objednávateľa má Zhotoviteľ právo účtovať zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny predmetu Zmluvy za každý deň omeškania. Úhradou tejto zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo Zhotoviteľa na náhradu škody.
 3. Ak sa Dodávateľ omešká s dodaním predmetu Zmluvy o viac ako 30 dní, poskytne na žiadať Objednávateľa zľavu z kúpnej ceny predmetu Zmluvy vo výške 0,05% z dohodnutej ceny predmetu Zmluvy za každý deň omeškania po 30-tom dni, alebo odstúpi od Zmluvy a vráti Objednávateľovi plnú výšku zaplatenej zálohy.
 4. Ak sa Zhotoviteľ omešká s dodaním predmetu Zmluvy o viac ako 30 dní, zaplatí, na žiadať Objednávateľa, zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dohodnutej ceny predmetu Zmluvy za každý deň omeškania po 30-tom dni.
 5. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia povinností vyplývajúcich zo Zmluvy a VOP (čl. XI VOP), týkajúcich sa dôverných informácií (vrátane obchodného tajomstva, chránených skutočností a osobných údajov) si môže jedna Zmluvná strana od Zmluvnej protistrany, ktorá porušenie zavinila, uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 5000,-EUR (päťtisíc EUR) za každý jednotlivý prípad porušenia osobitne.
 6. Pre vylúčenie pochybností sa pre účely výpočtu sankcií podľa Zmluvy a VOP cenou rozumie cena bez DPH.

 

Čl. VI

Záruky za vady

 1. Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a vlastné nebezpečenstvo.
 2. Dodávateľ/Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré mal predmet Zmluvy v čase jeho odovzdania Objednávateľovi. Za vady vzniknuté po odovzdaní predmetu Zmluvy zodpovedá len vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
 3. Dodávateľ/Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a pokynov poskytnutých Objednávateľom a Dodávateľ/Zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu upozornil Objednávateľa a ten na ich použití trval, čo je povinný písomne potvrdiť.
 4. Dodávateľ nezodpovedá za poškodenia zapríčinené Objednávateľom, najmä nevhodnou dopravou, skladovaním a používaním, nevykonávaním pravidelnej údržby, ako aj za vady, ktoré vznikli v dôsledku nesprávnej realizácie prác (najmä montážnych) Objednávateľom alebo treťou osobou.
 5. Bežné opotrebenie nemôže byť predmetom reklamácie, rovnako ani potreba nastavenia kovania.
 6. V prípade realizácie montážnych prác bez výmeny vonkajších parapetov neručí Zhotoviteľ za nepriepustnosť v nepriaznivých poveternostných podmienkach.
 7. Pri kombinácii jednotlivých častí predmetu Zmluvy Dodávateľ nevylučuje mierne odchýlky vo farebnom odtieni a/alebo povrchovej štruktúre jednotlivých komponentov. Tieto odchýlky sú spôsobené napríklad rozdielnou výrobnou šaržou komponentov tovarovej položky alebo rozdielnou technológiou výroby jednotlivých súčastí tovarovej položky, nie sú vadou tovaru a preto nie sú dôvodom na reklamáciu.
 8. Zodpovednosť Dodávateľa/Zhotoviteľa za vady v predmete Zmluvy sa Zmluvné strany zaväzujú riešiť podľa Reklamačného poriadku Dodávateľa/Zhotoviteľa, ktorý stanovuje podrobnosti a pravidlá riešenia reklamácií ako aj všeobecné technické a záručné podmienky pre uplatnenie zodpovednosti Dodávateľa/Zhotoviteľa za vady v predmete Zmluvy. Prípadné reklamácie môže Objednávateľ nahlásiť na predajných miestach Dodávateľa.
 9. Na vybrané produkty z produktového portfólia Dodávateľa/Zhotoviteľa a pri splnení podmienok pre jej poskytnutie, poskytuje Dodávateľ/Zhotoviteľ „Prémiovú záruku“ v trvaní 12 rokov, inak poskytuje záruku podľa zákona. Podmienkou poskytnutia „Prémiovej záruky“ je vykonávanie pravidelných záručných prehliadok každých 12 mesiacov, termín ktorých si Objednávateľ objednáva na predajných miestach Dodávateľa. Záručné prehliadky sú spoplatnené podľa platného cenníka a Dodávateľ/Zhotoviteľ si vyhradzuje právo na jeho zmenu počas trvania záručnej doby. Z „Prémiovej záruky“ sú vylúčené vybrané komponenty produktov zaradených do „Prémiovej záruky“:
  1. ktoré majú kratšiu životnosť ako je doba poskytovania „Prémiovej záruky“,
  2. ktorých používaním dochádza k plánovanému opotrebeniu a toto opotrebenie poskytovateľ „Prémiovej záruky“ nie je schopný ovplyvniť,
  3. ktoré počas doby použitia podliehajú prirodzeným zmenám ovplyvňujúcim technické parametre produktu.

Kompletné informácie sú dostupné na všetkých predajných miestach Dodávateľa v Záručných a reklamačných podmienkach.

 1. Pre Zmluvy uzatvorené podľa Zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov je Dodávateľom/Zhotoviteľom na predmet Zmluvy poskytovaná záruka v trvaní 12 mesiacov.
 2. Do produktov pre poskytnutie „Prémiovej záruky“ sú zaradené produkty dodávané Dodávateľom a súčasne montované Zhotoviteľom:
  1. okná
  2. garážové brány
  3. terasový systém
  4. tieniaca technika (exteriérové žalúzie, exteriérové rolety, screen, pergola)
 3. Poskytnutie „Prémiovej záruky“ na produkty terasových systémov sa posudzuje pre každú jednotlivú terasu zvlášť.
 4. Za jednotlivú terasu sa považuje ucelená plocha realizovaná z komponentov a doplnkov terasového systému, stanovenou technológiou montáže, na jednom mieste montáže, a to aj v prípade, že objednávka tovaru bola realizovaná na ľubovoľné množstvo komponentov terasového systému, ktoré boli dodané na ľubovoľné miesto alebo miesta dodania. V prípade vytvorenia viac ako jednej ucelenej plochy z dodaných komponentov terasového systému sa nejedná o jednotlivú terasu, ale o príslušný počet jednotlivých terás zodpovedajúci počtu samostatných ucelených plôch.
 5. Za jednotlivú terasu sa považuje aj spojenie ucelených plôch, ktorých dĺžka styčnej spojovacej časti dosiahne najmenej 850 mm (posudzuje sa priamou spojnicou najužšieho miesta styčnej plochy).
 6. V prípade terasových systémov nie je dôvodom na reklamáciu zmena farebného odtieňa počas procesu dosychania a ustaľovania pigmentových častíc pôsobením atmosférických vplyvov (tzv. vyzrievanie drevnej zložky). Konečný (vyzretý) farebný odtieň je vždy mierne odlišný od pôvodného (nového) odtieňa použitých komponentov terasového systému. Zmena farebného odtieňa terasových komponentov nie je vadou tovaru a nemôže byť predmetom reklamácie.
 7. Ak montážne práce nevykoná Zhotoviteľ podľa Zmluvy, záruka na terasové systémy sa nevzťahuje na:
  1. poškodenia spôsobené nedodržaním technologického postupu počas montážnych prác,
  2. montážou na nerovný povrch,
  3. poškodenia zapríčinené nedodržaním sklonu pre odtok vody spod terasovej konštrukcie a z dutín terasových profilov.
 1. Ak montážne práce nevykoná Zhotoviteľ podľa Zmluvy a predmetom Zmluvy sú interiérové dvere DRE a/alebo bezpečnostné dvere Komsta, záruka na vady sa nevzťahuje na:
  1. zmeny v povrchovej štruktúre predmetu Zmluvy spôsobené v dôsledku nárazu,
  2. poškodenie spôsobené nedodržaním technologických postupov,
  3. poškodenie spôsobené výkonom montážnych prác v nevhodnom klimatickom prostredí.
 1. Dodávateľ/Zhotoviteľ nenesie zodpovednosť za chyby a vady, ktoré vznikli v dôsledku neodbornej prevádzky, obsluhy a údržby tovaru, jeho používaním v rozpore so záručnými podmienkami, návodom na použitie alebo inými dokladmi dodanými Dodávateľom/Zhotoviteľom, resp. s obvyklým spôsobom užívania.
 2. Dodávateľ/Zhotoviteľ nezodpovedá za vady predmetu Zmluvy, pre ktoré bola dohodnutá nižšia cena predmetu Zmluvy.
 3. Práva zo zodpovednosti za vady predmetu Zmluvy, na ktoré sa vzťahuje záručná doba, zaniknú, ak neboli uplatnené v záručnej dobe.

 

Čl. VII

Ďalšie dojednania

 1. Dodávateľ prehlasuje, že na veci, ktoré sú predmetom Zmluvy, vrátane príslušenstva, neviaznu žiadne právne vady, a to ani skryté.
 2. Dodávateľ/Zhotoviteľ je pri dodaní predmetu Zmluvy viazaný požiadavkami Objednávateľa, ktoré sú zachytené v Špecifikácii tovaru a služieb. Od zadaných parametrov sa môže odchýliť len na základe písomného pokynu Objednávateľa.
 3. Za správnu špecifikáciu rozmerov a ďalších špecifických vlastností predmetu Zmluvy zodpovedá Dodávateľ/Zhotoviteľ len v prípade, že stavebný otvor alebo stavebné lôžko zameral sám. Dodávateľ/Zhotoviteľ nenesie zodpovednosť za špecifické vlastnosti stavebných otvorov a/alebo staveného lôžka, ktoré v čase merania nebolo možné predvídať, neexistovali alebo neboli viditeľné a Objednávateľ na tieto špecifické vlastnosti Dodávateľa/Zhotoviteľa neupozornil.
 4. Stavebnú pripravenosť stavebného otvoru určuje Dodávateľ/Zhotoviteľ na základe platných noriem a technologických a montážnych postupov súvisiacich s predmetom Zmluvy. Základným všeobecným predpokladom stavebnej pripravenosti stavebného otvoru je:
  1. hotový stavebný otvor, príp. hotová nosná konštrukcia,
  2. začistená okrajová plocha obvodu stavebného otvoru,
  3. Objednávateľom presne určená niveleta zameriavacieho bodu, resp. nulová niveleta zamerania,
  4. spodná plocha stavebného otvoru (resp. podmurovka), slúžiaca ako nosné podkladové lôžko pre osadenie výplne stavebného otvoru, musí byť pevná, rovná, súvislá, bez drobivých častí, svojou vrchnou plochou vodorovná a ukončená vo výške 10 mm pod spodnou hranou osádzanej výplne stavebného otvoru resp. súčastí konštrukcie tvoriacej výplň stavebného otvoru.

Za stavebnú pripravenosť stavebného otvoru zodpovedá Objednávateľ.

 1. Nesplnenie povinnosti Objednávateľa na zabezpečenie stavebnej pripravenosti stavebného otvoru a/alebo stavebnej pripravenosti stavebného lôžka je prekážkou k prevedeniu diela podľa čl. III ods. 6 VOP. Ak Objednávateľ, napriek upozorneniu Dodávateľa/Zhotoviteľa o vadách v pripravenosti stavebného otvoru a/alebo stavebného lôžka, trvá na realizácii predmetu Zmluvy, táto skutočnosť sa uvedie v Preberacom protokole a zodpovednosť za prípadné vady predmetu Zmluvy vyplývajúce z porušenia povinností Objednávateľa na zabezpečenie stavebnej pripravenosti stavebného otvoru a/alebo stavebného lôžka nesie Objednávateľ (napr. v prípade, že stavebný otvor nebude pred začatím montážnych prác pripravený podľa pokynu Dodávateľa/Zhotoviteľa, Zhotoviteľ neručí za prípadné priehyby a/alebo deformácie výplne stavebného otvoru osadenej do takého stavebného otvoru).
 2. Pre určenie správnych rozmerov a ďalších špecifických vlastností predmetu Zmluvy je Objednávateľ povinný určiť, pri zameraní stavebného otvoru a/alebo stavebného lôžka Dodávateľom/Zhotoviteľom, niveletu zameriavacieho bodu alebo nulovú niveletu zamerania.
 3. Objednávateľ berie na vedomie, že rozmery zameraných výrobkov sa vždy uvádzajú ako vonkajší medzný rozmer výrobku. V prípade, že Objednávateľ požaduje určenie priechodnosti otvoru stavebného prvku, je povinný túto vlastnosť špecifikovať Dodávateľovi/Zhotoviteľovi pri zameraní. V takom prípade je vonkajší medzný rozmer výrobku závislý od zvoleného typu konštrukčného profilového systému. Rozmerové tolerancie dodávaného sortimentu podliehajú výrobným toleranciám jednotlivých výrobcov a STN EN ISO 286-1:2010. Podkladový a/alebo podparapetný profil okien a dverí nie je súčasťou medzného rozmeru výrobku-
 4. Po ukončení plnenia Dodávateľa/Zhotoviteľa podľa Zmluvy sa Zmluvné strany zaväzujú podpisom potvrdiť Preberací protokol. Objednávateľ, alebo jeho splnomocnenec, je povinný všetky vady a nedostatky v plnení podľa Zmluvy uviesť v Preberacom protokole. Ak Objednávateľ, alebo jeho splnomocnenec, vady alebo nedostatky neuvedie, ale zároveň odmietne potvrdiť Preberací protokol, má sa za to, že plnenie bolo zo strany Dodávateľa/Zhotoviteľa vykonané riadne, kompletne a v požadovanej akosti.
 5. Upozornenie na riziká: Výmenou výplní stavebných otvorov (najmä okien a dverí) dochádza k obmedzenému prísunu čerstvého vzduchu do miestnosti. V miestnostiach s plynovými spotrebičmi vzniká riziko nedokonalého spaľovania. Prísun čerstvého vzduchu pre horenie je potrebné zabezpečiť dostatočným vetraním. Rovnako je potrebné zabezpečiť primeraný režim vetrania a vykurovania v súvislosti so zvýšenou vzdušnou vlhkosťou a tým zvýšeným rizikom vzniku kondenzátu, rosenia a vzniku plesní.
 6. Objednávateľ, ktorý nie je fyzickou osobou podľa Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, týmto výslovne prehlasuje, že súhlasí so zasielaním daňových dokladov (napr. faktúry) elektronickou formou na emailovú adresu uvedenú v Zmluve. Objednávateľ, ktorý je fyzickou osobou podľa Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, týmto ako Dotknutá osoba vyhlasuje, že mu bola poskytnutá informácia o možnosti udeliť alebo neudeliť svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov pre účely zasielania dokladov obsahujúcich osobné údaje Objednávateľa ako Dotknutej osoby na emailovú adresu uvedenú v Zmluve.
 7. Objednávateľ vyhlasuje, že má k emailovej adrese uvedenej v Zmluve výlučný prístup , je si vedomý, že zasielané údaje sú predmetom obchodného tajomstva a že je povinný toto tajomstvo zachovávať.
 8. V prípade pochybností sa doručenie dokladov elektronickou formou považuje za doručené po uplynutí troch dní odo dňa preukázateľného odoslania dokladu Objednávateľovi. Objednávateľ sa zaväzuje neodkladne oznámiť Dodávateľovi/Zhotoviteľovi, že doklad nebol doručený, inak nie je Dodávateľ/Zhotoviteľ povinný odoslanie preukazovať a doklad sa považuje za doručený.
 9. Elektronická faktúra je daňovým dokladom v zmysle § 71 ods. 2 Zákona č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
 10. Objednávateľ je oprávnený súhlas so zasielaním kedykoľvek písomne odvolať.
 11. Objednávateľ, ak je to potrebné a pokiaľ nie je v osobitných dojednaniach Zmluvy alebo jej prílohách uvedené inak, žiada Zhotoviteľa vykonať montážne práce aj s použitím konštrukčných úprav dverového krídla a/alebo dverového rámu, ak je predmetom Zmluvy úplne alebo v časti, montáž interiérových dverí značky DRE a/alebo bezpečnostných dverí značky Komsta.
 12. Pre Zmluvy s predmetom plnenia, alebo čiastočným predmetom plnenia, definovaným ako terasové systémy a ich príslušenstvo, platí podmienka, že montáž jednotlivých komponentov terasových systémov a celkovú montáž jednotlivej terasy je možné stabilne vykonať len na stabilné stavebné lôžko s možnosťou ukotvenia do podkladu, ktoré zabezpečí stabilitu celého montovaného systému.
 13. V prípade, že stavebné lôžko tvorí nestabilný alebo špeciálny povrch (napríklad pri použití hydroizolácie), Objednávateľ žiada vykonať montáž bez kotvenia do podkladu. Zhotoviteľ v takomto prípade neručí za prípadné priehyby a/alebo deformácie jednotlivých komponentov terasového systému a/alebo terasového systému ako celku.

 

Čl. VIII

Odstúpenie od Zmluvy

 1. Objednávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy za predpokladu, že vopred uhradí náklady, ktoré Dodávateľovi/Zhotoviteľovi vzniknú ku dňu, kedy má k odstúpeniu dôjsť. Dodávateľ/Zhotoviteľ môže takto vzniknuté náklady uspokojiť zo zaplatenej zálohy. V prípade, ak už nie je možné zrušiť výrobu objednaného tovaru, má Dodávateľ nárok na úhradu plnej sumy v súlade s Objednávkou.
 2. Zhotoviteľ, pokiaľ nie je totožný s Dodávateľom, si vyhradzuje právo odstúpiť od Zmluvy, ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že k plneniu podľa Zmluvy Dodávateľom nedôjde. Po odstúpení sa Zhotoviteľ zaväzuje vrátiť Objednávateľovi prijatú zálohu v plnej výške v lehote do 30 dní od odstúpenia od Zmluvy.
 3. Dodávateľ/Zhotoviteľ si vyhradzuje právo odstúpiť v závažných prípadoch zapríčinených treťou stranou od Zmluvy v ktoromkoľvek štádiu plnenia podľa Zmluvy, je však povinný vrátiť Objednávateľovi plnú výšku zaplatenej zálohy.
 4. Ak dôjde k odstúpeniu od Zmluvy podľa čl. III ods. 4 VOP z dôvodu nesplnenia zmluvného záväzku a povinnosti Objednávateľa na úhrady zálohy, má Dodávateľ/Zhotoviteľ nárok na zmluvnú pokutu za porušenie zmluvných povinností Objednávateľa vo výške 200,-EUR. Úhradou zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo Dodávateľa/Zhotoviteľa na náhradu škody, ktorá Dodávateľovi/Zhotoviteľovi vznikla porušením zmluvných povinností Objednávateľom., ako aj náhradu vzniknutých nákladov.
 5. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že Dodávateľ/Zhotoviteľ môže jednostranne odstúpiť od zmluvy aj v prípade, že po uzatvorení Zmluvy dodatočne získa a/alebo začne disponovať informáciou o technických parametroch predmetu Zmluvy, ktoré by mohli byť (najmä po skončení záručnej doby), zdrojom vád na predmete Zmluvy brániacim riadnemu užívaniu veci, alebo ktoré by mohli byť na ujmu práv spotrebiteľa podľa aktuálnych právnych predpisov o ochrane spotrebiteľa, a Objednávateľ nepristúpi na zmenu týchto technických parametrov formou zmeny a/alebo doplnenia zmluvných podmienok podľa Zmluvy. O existencii technických parametrov predmetu Zmluvy, ktoré môžu byť prekážkou v riadnom užívaní veci, musí Dodávateľ/Zhotoviteľ informovať Objednávateľa pred odstúpením od Zmluvy a oboznámiť ho s možnosťou zmeny technických parametrov predmetu Zmluvy a zmluvných podmienok. Cieľom odstúpenia od Zmluvy podľa tohto odseku je ochrana spotrebiteľa a Objednávateľa.
 6. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že v prípade odstúpenia od Zmluvy podľa čl. VIII. ods.5 VOP, vráti Dodávateľ/Zhotoviteľ Objednávateľovi doposiaľ poskytnuté plnenie, čím budú vzájomné záväzky a pohľadávky oboch Zmluvných strán považované za vysporiadané.

 

Čl. IX

Cenová doložka

 1. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že v prípade, ak budú predmet Zmluvy tvoriť tovarové položky exteriérovej tieniacej techniky a/alebo ich montáž, Dodávateľ/Zhotoviteľ je pri požiadavke Objednávateľa podľa čl. II ods.9 VOP, oprávnený uplatniť si cenovú doložku na úpravu ceny jednotlivých tovarových položiek a montážnych prác.
 2. Pre tovarové položky exteriérovej tieniacej techniky (najmä exteriérové žalúzie a ich príslušenstvo, exteriérové rolety a ich príslušenstvo, exteriérové screeny a ich príslušenstvo) je Dodávateľ/Zhotoviteľ oprávnený upraviť Kúpnu cenu podľa Zmluvy o pomernú časť zmeny výrobných nákladov jednotlivých tovarových komponentov počas časového plánu dodania tovaru.
 3. Pre dodanie diela podľa Zmluvy s obsahom exteriérovej tieniacej techniky (najmä exteriérové žalúzie a ich príslušenstvo, exteriérové rolety a ich príslušenstvo, exteriérové screeny a ich príslušenstvo) je Zhotoviteľ oprávnený upraviť Cenu diela podľa Zmluvy o pomernú časť zmeny celkových nákladov na vykonanie diela počas časového plánu dodania diela.
 4. Časovým plánom dodania sa pre uplatnenie cenovej doložky rozumie čas od doby uzatvorenia Zmluvy Zmluvnými stranami až do doby skutočného dodania predmetu Zmluvy. Pre dátum skutočného dodania predmetu Zmluvy je rozhodujúci dátum prevzatia predmetu Zmluvy na riadne vyplnenom a oboma Zmluvnými stranami podpísanom Preberacom protokole.
 5. Dodávateľ/Zhotoviteľ je povinný svoje práva, vyplývajúce z cenovej doložky, uplatniť u Objednávateľa bez zbytočného odkladu po dodaní predmetu Zmluvy, inak tieto práva zanikajú.

 

Čl. X

Ochrana osobných údajov fyzických osôb

 1. Objednávateľ, ktorý je fyzickou osobou, ako Dotknutá osoba prehlasuje, že v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EU č.2016/679 (ďalej len „Nariadenie“) a v súlade so Zákonom č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“), bol zo strany Dodávateľa/Zhotoviteľa ako Prevádzkovateľa oboznámený s jeho totožnosťou, kontaktnými údajmi, účelom spracúvania, na ktorý sú osobné údaje určené, dobou spracúvania a právnym základom spracúvania osobných údajov.
 2. Objednávateľ prehlasuje, že bol zároveň podľa Nariadenia a Zákona oboznámený s kategóriou príjemcov osobných údajov a kategóriou sprostredkovateľov.
 3. Objednávateľ prehlasuje, že bol oboznámený so svojimi právami vyplývajúcimi z ustanovení Nariadenia a Zákona (najmä §§19 až 28 Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov).
 4. Objednávateľ si je vedomý skutočnosti, že jeho osobné údaje sa získavajú na plnenie zákonných a zmluvných povinností Dodávateľa/Zhotoviteľa.
 5. Objednávateľ si je vedomý, že Dodávateľ/Zhotoviteľ ako Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje Dotknutej osoby na účely oprávnených záujmov Prevádzkovateľa a Objednávateľ ako Dotknutá osoba má v zmysle §27 Zákona právo namietať ich spracúvanie.
 6. Doba uchovávania jednotlivých kategórií osobných údajov je vymedzená dobou trvania zákonných povinností Dodávateľa/Zhotoviteľa podľa osobitných predpisov. Kritériá pre jednotlivé kategórie osobných údajov a ich spracúvanie sú určené príslušnými osobitnými predpismi. Ďalej je doba uchovávania jednotlivých kategórií osobných údajov je vymedzená dobou trvania zmluvného vzťahu a z neho vyplývajúcich zmluvných a zákonných povinností Dodávateľa/Zhotoviteľa.
 7. Osobné údaje Objednávateľa môžu byť v mene Dodávateľa/Zhotoviteľa spracúvané inými Sprostredkovateľmi na základe sprostredkovateľskej zmluvy.
 8. Osobné údaje Objednávateľa môžu byť poskytnuté iným Príjemcom osobných údajov v súvislosti so zabezpečením zmluvných povinností Dodávateľa/Zhotoviteľa.
 9. Spoločnosti označené ako Dodávateľ a Zhotoviteľ týmto oznamujú Objednávateľovi, že spolu, na dobu neurčitú, uzatvorili „Dohodu Prevádzkovateľov o spoločnom spracúvaní osobných údajov“ a spracúvanie osobných údajov tak vykonávajú ako „spoloční prevádzkovatelia“ v zmysle čl.26 Nariadenia a § 33 Zákona. Ako jednotné kontaktné miesto pre Dotknutú osobu určili spoloční prevádzkovatelia sídlo Dodávateľa.
 10. Všetky informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov fyzických osôb sú uvedené na stránke ekoprofil.sk v sekcii „Ochrana osobných údajov“.

 

Čl. XI

Ochrana dôverných informácií a/alebo osobných údajov

 1. Predmetom ochrany v zmysle Zmluvy a VOP sú všetky a akékoľvek údaje, dáta, podklady, dokumenty a poznatky alebo akékoľvek iné obchodné a technické informácie, bez ohľadu na formu ich zachytenia:
  1. ktoré sa týkajú Zmluvy a jej plnenia, vrátane VOP,
  2. ktoré sa týkajú Zmluvnej protistrany (najmä jej činnosti, hospodárenia, majetku, …),
  3. ktoré sa týkajú obchodných partnerov Zmluvných strán,
  4. pre ktoré je stanovený právnymi predpismi osobitný režim nakladania (najmä obchodné, bankové, daňové tajomstvo, osobné údaje a iné),
  5. ktoré sú Zmluvnou protistranou výslovne označené ako „dôverné“ alebo inak označené, z ktorého je zjavné, že sa jedná o dôvernú informáciu,

(ďalej len „Dôverné informácie“).

 1. Zmluvné strany sú povinné zaistiť utajenie Dôverných informácií spôsobom obvyklým pre utajovanie takýchto informácií, ak nie je uvedené inak.
 2. Dôverné informácie získané od Zmluvnej protistrany na základe a/alebo na účely plnenia Zmluvy, môžu byť použité výhradne na účely plnenia predmetu Zmluvy a v súlade s predpismi, ktoré upravujú nakladanie s takýmito údajmi.
 3. Zmluvná strana nie je oprávnená bez predchádzajúceho písomného súhlasu Zmluvnej protistrany Dôverné informácie použiť na iný účel ako na plnenie predmetu Zmluvy okrem subjektov, ktoré sú viazané všeobecnou povinnosťou mlčanlivosti stanovenou zákonom, alebo sú povinné zachovávať mlčanlivosť na základe písomnej dohody so Zmluvnou stranou.
 4. Všetky povinnosti Zmluvných strán týkajúce sa ochrany Dôverných informácií a osobných údajov platia bez ohľadu na ukončenie platnosti a účinnosti Zmluvy.

 

 

 

Čl. XII

Okolnosti vylučujúce zodpovednosť

 1. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa považuje prekážka, ktorá nezávisle od vôle povinnej strany jej bráni v splnení jej povinností, ak nemožno rozumne predpokladať, že by povinná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala.
 2. Zodpovednosť nevylučuje prekážka, ktorá vznikla až v čase, kedy bola povinná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov.
 3. Účinky okolností vylučujúcich zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú účinky spojené.
 4. Okolnosti vylučujúce zodpovednosť zbavujú povinnú stranu povinnosti náhrady škody alebo úhrady zmluvných pokút a iných dohodnutých sankcií.
 5. O dobu trvania okolností vylučujúcich zodpovednosť sa primerane predlžuje doba plnenia.

 

Čl. XIII

Záverečné ustanovenia

 1. Zmluvné vzťahy vyplývajúce zo Zmluvy a VOP sa riadia slovenským právnym poriadkom.
 2. Dodávateľ/Zhotoviteľ je oprávnený postúpiť svoje pohľadávky zo Zmluvy alebo s ňou súvisiace na inú osobu aj bez súhlasu Objednávateľa.
 3. Zmluvné strany, ktoré uzatvorili Zmluvu na základe Obchodného zákonníka, sa v súlade s ustanoveniami § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka dohodli, že právne a obchodné vzťahy založené Zmluvou sa budú spravovať Obchodným zákonníkom.
 4. Zmluvné strany, ktoré uzatvorili Zmluvu na základe Občianskeho zákonníka, sa v súlade s ustanoveniami § 490 ods. 1 Občianskeho zákonníka dohodli, že právne a obchodné vzťahy založené Zmluvou sa budú spravovať Občianskym zákonníkom.
 5. Všetky oznámenia, žiadosti, správy, výzvy požiadavky musia byť písomné a musia byť doručené:
  1. v písomnej forme prostredníctvom pošty; za deň doručenia sa považuje dátum prevzatia zásielky, alebo
  2. osobne do sídla alebo adresu pobytu Zmluvnej protistrany, alebo
  3. formou emailu.

V prípade zmeny ktoréhokoľvek z údajov Zmluvnej strany, je Zmluvná strana, ktorej sa to týka, povinná túto skutočnosť bezodkladne písomne oznámiť Zmluvnej protistrane. Ak Zmluvná strana neprevezme písomnosť na adrese uvedenej v Zmluve, prípadne na adrese zapísanej v Obchodnom alebo inom registri, v ktorom je Zmluvná strana registrovaná zo zákona, považuje sa písomnosť za doručenú na siedmy deň odo dňa jej odoslania, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie. Všetky právne účinky doručovaných písomností nastanú v tomto prípade dňom, ktorým sa písomnosť považuje za doručenú.

 1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva uzatvorená medzi nimi môže byť menená či doplňovaná len písomnými dodatkami, ktoré nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma Zmluvnými stranami.
 2. V prípade, že niektoré z ustanovení Zmluvy a/alebo VOP je/stane sa neplatným, neúčinným alebo nevykonateľným, zostáva platnosť ostatných ustanovení nedotknutá. Ak nastane takáto situácia, Zmluvné strany sa písomne dohodnú na riešení, ktoré zachová kontext a účel daného ustanovenia.
 3. Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory zo Zmluvy vrátane sporov o jej výklad, platnosť, zrušenie prednostne rokovaním a vzájomnou dohodou Zmluvných strán.
 4. Dodávateľ/Zhotoviteľ si vyhradzuje právo na jednostrannú zmenu týchto VOP.
 5. Tieto VOP nadobúdajú platnosť dňom zverejnenia na predajných miestach Dodávateľa a/alebo webovej adrese ekoprofil.sk.
 6. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom 25.5.2018 a v celom rozsahu nahrádzajú VOP platné a účinné pred dňom 25.5.2018.