Ochrana majetku prevádzkovateľa

Zaznamenávanie fyzickej a fyziologickej identity dotknutých osôb prostredníctvom kamerového systému.

Dotknutá osoba si môže právo na prístup k osobným údajom uplatniť u prevádzkovateľa pomocou kontaktných údajov.

Totožnosť prevádzkovateľa: Ekoprofil, s.r.o., Kamenná 4, 010 01 Žilina,  IČO: 36773727

Kontaktné údaje prevádzkovateľa: +421918463942

Kontaktné údaje zodpovednej osoby: dpo@ekoprofil.sk

Právny základ spracúvania: §13 ods. 1 písm f) Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

Doba uchovávania osobných údajov: 3 dni

Príjemcovia osobných údajov: Orgány činné v trestnom konaní v prípade trestného činu

Účel spracúvania osobných údajov: ochrana majetku prevádzkovateľa

Kategórie dotknutých osobných údajov: fyzická a fyziologická identita dotknutej osoby

Právo podania sťažnosti dozornému orgánu osobou

Dozorný orgán: Úrad na ochranu osobných údajov

Kontaktné údaje dozorného orgánu: Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36064220

Formuláciu podávania návrhu navrhovateľom upravuje §100 Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Úrad na ochranu osobných údajov vydá vzor podania návrhu na svojej webovej stránke https://dataprotection.gov.sk/