Všeobecné pravidlá súťaží EKOPROFIL na sociálnych sieťach | Facebook a Instagram

GDPR

Táto súťaž nie je v žiadnom prepojení so spoločnosťou Meta Platforms Ireland Limited, ani nie je nijakým spôsobom spoločnosťou Meta Platforms Ireland Limited sponzorovaná, podporovaná alebo organizovaná. Osobné údaje získané od účastníkov súťaže budú použité výlučne na účely danej súťaže. Za obsah súťaže nie je zodpovedná spoločnosť Meta Platforms Ireland Limited, ale výlučne organizátor súťaže.

VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ SÚŤAŽÍ NA FANPAGE EKOPROFIL NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH FACEBOOK A INSTAGRAM

  1. Usporiadateľ

Usporiadateľom súťaží na profiloch spoločnosti EKOPROFIL na sociálnych sieťach Facebook a Instagram je spoločnosť Ekoprofil, s. r. o. so sídlom Kamenná 4, 010 01 Žilina, IČO: 36773727, spoločnosť zapísaná v OR vedenom OS Žilina, odd.: Sro, vložka č.: 18924/L (ďalej len „Usporiadateľ”).

Usporiadateľ vydáva tieto Všeobecné pravidlá súťaží na profiloch EKOPROFIL na sociálnych sieťach Facebook alebo Instagram (ďalej len “Pravidlá”).

Cieľom súťaží je podpora a propagácia produktov EKOPROFIL, ako aj zabezpečenie vyššej návštevnosti a aktivity na webovej stránke Usporiadateľa a profiloch Usporiadateľa na sociálnych sieťach Facebook alebo Instagram, s cieľom zviditeľniť Usporiadateľa a jeho sieť predajní EKOPROFIL.

Súťaž je vyhlásená tak, že je oznámená v texte/statuse zverejneného príspevku (ďalej len “Súťažný príspevok”) na profiloch EKOPROFIL na sociálnych sieťach Facebook alebo Instagram.

  1. Trvanie súťaže

Termín konania súťaže je oznámený v Súťažnom príspevku na sociálnych sieťach Facebook alebo Instagram.

  1. Účastníci súťaže

Účastníkom súťaže sa na účely týchto Pravidiel rozumie fyzická osoba staršia ako 18 rokov s bydliskom na území Slovenskej republiky ktorá splní podmienky účasti v súťaži podľa Pravidiel. Zamestnanci Usporiadateľa a ich blízke osoby (§ 116 Občianskeho zákonníka sa súťaže nemôžu zúčastniť.

  1. Podmienky súťaže

Nástrojom, prostredníctvom ktorého sa Účastník môže zúčastniť Súťaže, je verejný užívateľský profil Účastníka vytvorený na sociálnej sieti Facebook alebo sociálnej sieti Instagram.

Do súťaže je možné sa zapojiť pridaním komentáru pod Súťažný príspevok, označením príspevku a profilu usporiadateľa tlačidlom “Páči sa mi to”/“Like”, prípadne nahraním fotografie do komentára, tak, ako je konkrétne uvedené v konkrétnom Súťažnom príspevku.

Súťaž sa riadi týmito Pravidlami súťaže, pokiaľ nie je v Súťažnom príspevku stanovené inak. Každý súťažiaci sa môže do súťaže zapojiť iba raz, ak nie je v Súťažnom príspevku stanovené inak, spravidla pridaním iba jedného komentára, zdieľaním, či nahraním jednej fotografie.

Užívateľ, ktorý sa v rámci jednej súťaže zapojí viackrát (ak to nie je v Súťažnom príspevku určené inak), bude zo súťaže vyradený.

Po splnení podmienok súťaže Usporiadateľ vykoná žrebovanie spomedzi Účastníkov súťaže, pričom vyžrebovaným Účastníkom súťaže bude priznaná výhra.

Zapojením sa do súťaže Účastník potvrdzuje, že sa oboznámil a súhlasí s Pravidlami súťaže. Udelením súhlasu s Pravidlami súťaže vyjadruje Účastník súhlas s ich obsahom a zaväzuje sa ich v celom rozsahu dodržiavať.

  1. Žrebovanie

Výherca vzíde zo zapojených súťažiacich spôsobom, ktorý bude uvedený v Súťažnom príspevku.

Do žrebovania bude zaradený každý účastník súťaže, ktorý v čase trvania súťaže splní podmienky súťaže stanovené v Súťažnom príspevku.

Usporiadateľ v rámci súťaže vyžrebuje taký počet výhercov, ktorý je stanovený v Súťažnom príspevku. Usporiadateľ súťaže nie je zodpovedný za technické či programové chyby a omyly vzniknuté počas súťaže. Účasť v súťaži nie je možné vymáhať súdnou cestou.

Výhercovia budú vyhlásení na profile EKOPROFIL na sociálnych sieťach Facebook alebo Instagram najneskôr do 7 pracovných dní od žrebovania, a to v komentári pod Súťažným príspevkom, následne budú kontaktovaní súkromnou správou na danej platforme. Po informovaní o výhre sú výhercovia povinní zaslať Usporiadateľovi na e-mail centrala@ekoprofil.sk svoje osobné údaje, a to v rozsahu: meno a priezvisko, bydlisko, e-mailová adresa, telefónne číslo (ďalej len „osobné údaje“) alebo si výhru prevziať v prevádzkach EKOPROFIL.

V prípade, že sa výherca neprihlási/nezareaguje na oznámenie o výhre do 5 dní odo dňa vyhlásenia výsledkov súťaže na profiloch EKOPROFIL na sociálnych sieťach Facebook alebo Instagram, Usporiadateľ má na základe stanoveného postupu právo vybrať náhradného výhercu, prípadne, má právo výhru prenechať pre účely ďalšej súťaže.

Výherca si svoju výhru prevezme sám vo vybranej prevádzke EKOPROFIL.

Usporiadateľ má právo vyradiť účastníka súťaže v prípade podozrenia z porušenia Pravidiel, alebo použitia neregulárnych postupov. Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či podmienky stanovené pre dané výhry boli splnené, alebo nie. Výhry nemôžu vyhrať súťažiaci, ktorí nesplnili, aj keď iba čiastočne, podmienky stanovené pre výhru.

  1. Výhra a odovzdanie výhry

Účastník má nárok len na jednu výhru v rámci danej súťaže, pokiaľ to nie je v Súťažnom príspevku stanovené inak. Predmet výhry je uvedený v Súťažnom príspevku. O presnom spôsobe a termíne doručenia/odovzdania výhry bude výherca informovaný prostredníctvom súkromnej správy. Výhru nie je možné vymeniť za hotovosť, alebo požadovať vydanie inej výhry. Na výhru nevzniká výhercovi právny nárok a nie je možné ju vymáhať súdnou cestou.

  1. Práva a povinnosti Usporiadateľa

V prípade dôvodného podozrenia z podvodu, zneužitia a/alebo chyby týkajúcej sa riadneho usporiadania súťaže, si Usporiadateľ vyhradzuje právo súťaž ukončiť alebo pozastaviť, zmeniť podmienky súťaže, prehlásiť oznámenie o výhre zaslané výhercom za neplatné, alebo bez oznámenia a akejkoľvek náhrady zablokovať účasť súťažiacim, ktorí sa súťaže zúčastňujú v rozpore s dobrými mravmi (používanie vulgarizmov, neadekvátna reklama, a pod.).

V prípade, že Usporiadateľ bude mať oprávnené podozrenie na podvodné, nepoctivé alebo nekalé konanie Účastníkov alebo inej osoby, ktorá Účastníkovi súťažiacemu pomohla či mohla pomôcť k výhre, alebo pokiaľ k takémuto konaniu dôjde, bude Účastník zo súťaže vylúčený.

Usporiadateľ nezodpovedá za to, že výherca uviedol nesprávnu poštovú, resp. emailovú adresu. Usporiadateľ nezodpovedá ani za iné dôvody, kvôli ktorým výherca neobdržal výhru, alebo mu nebolo doručené oznámenie o výhre, pokiaľ tieto dôvody nespočívajú na strane Usporiadateľa.

  1. Osobné údaje

Prevádzkovateľom a osobou zodpovednou za spracúvanie osobných údajov Účastníkov je Usporiadateľ.

Účastník zapojením sa do súťaže potvrdzuje svoje oboznámenie sa s Pravidlami súťaže a informáciami o spracúvaní svojich osobných údajov.

Účelom spracúvania osobných údajov je zabezpečenie organizácie a vyhodnotenia súťaže v súlade s Pravidlami (napr. vyžrebovanie a kontaktovanie výhercov). Osobné údaje účastníkov budú na tieto účely spracúvané počas doby trvania súťaže. Osobné údaje výhercov súťaže budú v nevyhnutnom rozsahu uchovávané aj po skončení súťaže na účely právnej ochrany Usporiadateľa (napr. vymáhanie právnych nárokov, obrana Usporiadateľa v prípade uplatňovania nárokov a pod.).

Právnym základom spracúvania osobných údajov je čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov – ďalej len „Nariadenie“), a teda plnenie zmluvy, resp. vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy. Poskytnutie osobných údajov je zmluvnou požiadavkou, nakoľko poskytnutie a spracúvanie osobných údajov Účastníka je potrebné na jeho účasť v Súťaži a uzatvorenie príslušnej zmluvy o účasti v súťaži podľa § 845 Občianskeho zákonníka. V prípade neposkytnutia osobných údajov sa Účastník nemôže zúčastniť súťaže a nemôže mu byť poskytnutá prípadná výhra v Súťaži. Poskytnutie osobných údajov Účastníka nie je podmienkou poskytovania iných služieb Usporiadateľa (napr. predaj tovaru).

Osobné údaje Účastníka budú po zániku účelu, na ktorý boli osobné údaje spracúvané, bez potreby ďalšieho oznámenia zo strany Usporiadateľa z dôvodu hospodárnosti bezodkladne zlikvidované, ak povinnosť ich ďalšieho uchovávania nevyplýva z osobitných právnych predpisov.

Osobné údaje môžu byť poskytnuté vybraným príjemcom výlučne z dôvodu splnenia vyššie uvedeného účelu spracúvania, pričom k týmto príjemcom patria najmä poskytovatelia služieb pre Prevádzkovateľa (tzv. sprostredkovatelia), s ktorými má Prevádzkovateľ uzatvorený zmluvný vzťah a ktorí pri spracúvaní osobných údajov postupujú podľa jeho pokynov (napr. dodávatelia výrobkov, ktoré sú predmetom súťaže, reklamná agentúra, s ktorou Prevádzkovateľ spolupracuje a pod.).

Na základe žiadosti Účastníka ako dotknutej osoby a za predpokladu dodržania požiadaviek stanovených Nariadením, Usporiadateľ informuje túto osobu, či spracúva jej osobné údaje, a ak áno, tak ktoré jej osobné údaje sú spracúvané. Za predpokladu dodržania požiadaviek stanovených Nariadením má dotknutá osoba (i) právo na prístup k svojim osobným údajom, (ii) právo na opravu nesprávnych osobných údajov, (iii) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, (iv) právo namietať spracúvanie osobných údajov spracúvaných na účely priameho marketingu, (v) právo na výmaz osobných údajov, najmä vtedy, ak už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali alebo ak dotknutá osoba odvolala svoj súhlas na ich spracúvanie a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie, prípadne ak sa osobné údaje spracúvali nezákonne a (vi) právo na prenosnosť údajov. Na tieto účely môže dotknutá osoba kedykoľvek kontaktovať Usporiadateľa na adrese jeho sídla alebo na e-mailovej adrese centrala@ekoprofil.sk alebo na telefónnom čísle: 0948 365 010. Usporiadateľ vyrieši žiadosť dotknutej osoby bez zbytočného odkladu a v každom prípade v rámci lehôt stanovených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch.

Dotknuté osoby majú právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, telefonický kontakt: +421/2/3231 3220 alebo +421 2 323 132 14, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, najmä v prípade podozrenia z porušenia ochrany osobných údajov.

  1. Dane

Výhry, ktorých hodnota nepresahuje výšku 350 €, podľa zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. v platnom znení nepodliehajú dani z príjmov. Do základu dane sa zahrnie len tá časť výhry, ktorá presahuje hodnotu 350 €. Pri vecných výhrach daňovú povinnosť je výherca povinný vysporiadať si sám v rámci svojho daňového priznania. Pri peňažnej výhre v hodnote nad 350 € vykoná usporiadateľ zrážku dane vo výške 19 %, a to zo sumy výhry, ktorá prekračuje hodnotu 350 €. Organizátor súťaže oznámi výhercovi hodnotu výhry. Výherca nemá právny nárok na zámenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej či inej kompenzácie. Účastník súťaže berie na vedomie, že výhry zo stávok a hier nie je možné podľa platnej právnej úpravy vymáhať súdnou cestou.

  1. Osobitné ustanovenia

Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne technické problémy pri prenose dát prostredníctvom siete internet alebo inými elektronickými prostriedkami.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu Pravidiel, na zrušenie súťaže, dĺžku trvania, ako aj podmienky súťaže, najmä, ale nie výlučne, pravidlá žrebovania, dátum uskutočnenia žrebovania, počet výhercov, ako aj druhy výhier, ktoré budú predmetom žrebovania. Zmenu Pravidiel a podmienok súťaže Usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní.

Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými účastníkmi súťaže v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry.

Zapojením sa do súťaže vyjadrujú účastníci súťaže svoj súhlas spravovať sa týmito Pravidlami.

V Žiline, dňa 27.5.2024