Ekológia plastových okien

Zdravie a životné prostredie – sú najdôležitejšie faktory, ktoré by mali byť brané do úvahy pri posudzovaní, či výrobok dostatočne spĺňa požiadavky súčasnej doby a či je prospešný pre svojho užívateľa.

Tu sú argumenty, že nákup PVC okien a dverí nie je krok proti životnému prostrediu, ale naopak, na mnohých úrovniach prispieva k jeho ochrane a má pozitívny vplyv na naše zdravie.

Plastové okná sú:

a)    Zdravotne nezávadné, pretože sa vyrábajú z chemicky odolného polyvinylchloridu. Výrobnou metódou je polymerizácia na suroviny, ako sú soli, ropy a zemný plyn. PVC vďaka svojej chemickej štruktúre, je materiál, v ktorom všetky chemické častice sú trvalo spojené do štruktúry polyméru, ktorý neumožňuje uvoľniť akékoľvek prvky častíc.
V súvislosti s ekológiou významne šetria lesné porasty (k výrobe drevených okien je potrebná drevná hmota). Sú ideálnym riešením v reakcii na zvyšujúci sa skleníkový efekt a zmenšovanie zemskej ozónovej vrstvy. Najmä prostredníctvom vysokej tesnosti PVC okien a výborným termoizolačným parametrom PVC profilov prispievajú k úsporám pri vykurovaní domov a iných objektov. Následne dochádza k zníženiu emisií do ovzdušia, dymu, popola, oxidu uhličitého a ďalších skleníkových plynov. Okrem toho výroba profilov z PVC sa v súčasnosti realizuje s najvyspelejšími technológiami, kde téma akejkoľvek nečistoty prakticky neexistuje.

b)    Perzistentné a budú vám slúžiť veľa rokov, bez potreby uskutočňovania opráv, náterov alebo iných úprav (takmer vôbec nepodliehajúce vonkajším vplyvom).

c)    Opätovne spracovateľné – PVC profil po použití podlieha procesu recyklácie. Týmto procesom sa získa materiál, ktorý môže slúžiť k výrobe iných produktov. Medzi inými aj nových profilov na výrobu okien (napr. profilový systém Gealan – 5 komorový). V tomto prípade tvorí recyklovaný materiál jadro profilu a na vnútorné a vonkajšie steny je použitý nerecyklovaný materiál. Tento profil má veľa pozitívnych vlastností. Okrem iného je jadro tvorené z recyklovaného materiálu tvrdšie, pevnejšie a okná sú trvácnejšie.

Do PVC sa s cieľom zlepšiť jeho fyzikálno-chemické vlastnosti pridávajú rozličné prísady, z ktorých najdôležitejšie sú stabilizátory. Tieto zaručujú dlhšiu životnosť výsledného produktu a to zvýšením odolnosti voči poveternostným a iným vplyvom (slnečné žiarenie, dážď, výkyvy teplôt, chemikálie, …).
Najčastejšie používaným stabilizátorom je olovo a to až v 80% okien, produkovaných v Európe. Najnovšie technológie pri výrobe PVC profilov však používajú ako stabilizátory zinok a vápnik. Pre zaujímavosť, v tele dospelého človeka sa nachádza približne 1kg vápnika a zinku a teda práve opačne proti olovu majú priaznivý vplyv na ľudský organizmus. Rovnako dochádza k zjednodušeniu procesu recyklácie PVC.
Aj keď sa nepredpokladá, že by tráviaci trakt ľudského organizmu mohol byť v kontakte s týmto olovom (iný negatívny vplyv nie je preukázaný), je v ponuke spoločnosti Ekoprofil aj rada profilových systémov bez prímesy olova.